การจัดการสินทรัพย์ / สินค้าคงคลัง

การจัดการสินทรัพย์ อาทิ เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือที่มีมูลค่าสูง รวมถึงสินค้าคงคลังของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต, การค้าปลีก, การรักษาพยาบาล, อาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ