การจัดการโซ่อุปทาน

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักมองหาหนทางที่จะสามารถมองเห็นและจัดการโซ่อุปทานของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุดิบเข้ามาไปจนถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เทคโนโลยีระบบ Auto-ID ต่าง ๆ จะสามารถช่วยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ และต่อไปยังจะช่วยเพิ่มผลกำไรให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้นด้วย