กฎหมาย

ในฐานะการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในบริษัทและองค์กรด้านกฎหมาย ท่านย่อมต้องจัดการรับมือกับเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นความลับและละเอียดอ่อนอยู่เป็นประจำทุกวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยลักษณะงานของท่าน ท่านจำเป็นต้องมีการระบุข้อมูลและติดตามเอกสารดังกล่าวอย่างถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้โดยสมบูรณ์