Quản lý tài sản/hàng kho

Việc quản lý các loại tài sản như máy móc, thiết bị có giá trị cao, kho nguyên liệu và thành phẩm một cách hiệu quả rất quan trọng đối với hầu hết các ngành công nghiệp như Sản xuất, Bán lẻ, Y tế, Thực phẩm và nhiều ngành khác.