Giáo dục và Thư viện

Các cơ sở giáo dục và thư viện cần nhận dạng chính xác và theo dõi hiệu quả con người, tài sản và kho lưu trữ để tối ưu hóa hoạt động và cung cấp dịch vụ với chất lượng cao hơn.