Nhãn chính (nhãn thiết kế)

Yêu cầu về thông tin back to Vật tư tiêu hao