การค้าส่ง

ในฐานะการเป็นผู้ค้าส่ง ท่านย่อมต้องจัดการรับมือกับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องติดตามการเคลื่อนย้ายสินค้า ตั้งแต่การรับมาจนถึงการจัดส่งออกไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล