การบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องมีการระบุข้อมูลและติดตามรายการทรัพย์สินต่าง ๆ อาทิ อาวุธ, เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงบุคคลต่าง ๆ อาทิ เจ้าหน้าที่หรือผู้มาติดต่ออย่างถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้โดยสมบูรณ์เพื่อรักษาระดับความปลอดภัยให้อยู่ในขั้นสูง