Thực thi pháp luật

Để duy trì mức độ an ninh cao, các cơ quan thực thi pháp luật cần độ chính xác và sự tin cậy tuyệt đối trong việc xác định và theo dõi kho lưu trữ, như vũ khí, tài liệu và bằng chứng cũng như con người, chẳng hạn nhân viên và khách thăm.