การศึกษาและห้องสมุด

ผู้ให้บริการด้านการศึกษาและห้องสมุดจำเป็นต้องมีการระบุข้อมูลและติดตามบุคคล สินทรัพย์และรายการทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อที่จะพัฒนาการดำเนินงานให้ดีที่สุดและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น