โลหิตและพยาธิวิทยา

ในฐานะการเป็นผู้ให้บริการด้านโลหิตและพยาธิวิทยาที่มีหน้าที่ต้องจัดการตัวอย่างสำหรับทดสอบและกลุ่มตัวอย่างด้านโลหิตและพยาธิวิทยาเป็นประจำทุกวัน การระบุข้อมูลของตัวอย่างสำหรับทดสอบและกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ ให้ถูกต้องแม่นยำโดยสมบูรณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการให้การดูแลและรักษาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย