SATO AEP
(Application Enabled Printing)

Yêu cầu về thông tin back to Phần mềm và tiện ích