Vận tải và Kho vận

Là chuyên gia vận chuyển hàng hóa từ điểm xuất hàng đến điểm nhận hàng, theo dõi hàng hóa và tài sản trong hệ thống là yếu tố cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của bạn và bạn cần biết hàng hóa được lưu trữ, trung chuyển ở đâu và khi nào thì tới điểm nhận hàng tiếp theo.